Energirätt

Elcertifikat

Elcertifikat, som i huvudsak regleras av lagen (2003:113) om elcertifikat med därtill hörande förordning, är ett marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av förnybar el och s.k. kvotpliktiga. Syftet med stödsystemet är att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Enkelt uttryckt fungerar det så att ett elcertifikat tilldelas den som i en godkänd anläggning producerat och uppmätt en viss mängd el från förnybara energikällor eller torv, samt att elleverantörer och vissa elanvändare är skyldiga att köpa elcertifikat i förhållande till sin elleverans/elanvändning, den så kallade kvotplikten.

Advokatfirman har möjlighet att bistå med juridisk rådgivning rörande både elcertifikat och utsläppsrätter.

Kontaktpersoner