Vattenrätt

Tillståndsärenden

Vattenverksamheter kan avse byggande i vatten eller uttag av grundvatten och ytvatten samt vattenreglering. Med undantag för begränsade åtgärder i ytvattenförekomster som faller under anmälningsplikt, är i princip alla åtgärder tillståndspliktiga. Undantagna är endast sådana åtgärder som uppenbart inte medför någon inverkan på andra intressen. Den som tänker sig vidta åtgärd är skyldig att kunna bevisa att någon inverkan inte uppstår. Bland de vanligare tillståndsärendena inom vattenrätten biträder advokatfirmans medarbetare främst med ansökningsförfaranden för vattenreglering (vattenkraft, dammar etc.) bortledande av grundvatten och ytvatten vid underjordsanläggningar eller vattenförsörjning samt i samband med byggande i vatten (broar, hamnanläggningar, muddring, etc.).

Tillståndsprövningen sker i någon av mark- och miljödomstolarna.

People of contact