Real property unit formation

Ledningsrätt

Genom ledningsrättslagen ges kraftbolag, kommuner, telekommunikationsbolag m.fl. möjlighet att dra fram och använda ledningar, transformatorer, pumpstationer och andra nödvändiga anordningar på annans fastighet. Det kan vara fråga om teleledningar, starkströmsledningar och vatten- och avloppsledningar. Tillskapad rätt enligt ledningsrättslagen gäller för all framtid. Vid förrättning hos lantmäterimyndigheten tillskapas ledningsrätt. Advokatfirman biträder fortlöpande klienter i sådana frågor vid lantmäterimyndigheten, liksom vid de underhandsdiskussioner som behöver föras mellan berörda fastighetsägare och sökanden av ledningsrätt.

People of contact