Mergers and aquisitions

Due diligence

Vid överlåtelse av en rörelse, ett bolag eller fastighet uppkommer ofta miljörättsliga frågeställningar. Det går helt enkelt inte att genomföra en Due Diligence utan att på ett vederhäftigt sätt utesluta miljörisker. För de bolag som inte bedriver tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet behöver utredas om sådan tidigare bedrivits av bolaget eller av någon annan som bolaget kan ha övertagit ansvaret från. Finns tidigare verksamhet behöver risken för att bolaget kan åläggas ansvar för efterbehandling (inklusive undersökning) utredas. För verksamheter med miljöpåverkan behöver vidare utredas om erforderliga tillstånd erhållits eller anmälningar gjorts och om gällande tillstånd följs. Pågår en tillståndsprocess eller avser köparen att utöka eller förändra (inklusive lägga ner) verksamheten bör dessa frågor tilldra sig än större intresse.

People of contact