Commercial lease law

Medling inför hyresnämnd

Hyresnämnden medlar i tvister som rör lokaler, bl.a. i tvister om hyresvillkor. Under sådan medling har parterna möjlighet att begära att nämnden yttrar sig om marknadshyran för lokalen. Nämnden kan då under vissa förutsättningar avge yttrande om vilken hyra som är skälig, d.v.s. marknadshyran för lokalen.

Advokatfirman har mångårig erfarenhet av biträde under medlingsförfarande i hyresnämnd.

People of contact