Kurs om nya 6:e kapitlet i miljöbalken med Björn Hellman och Jennifer Jarebro

Den 14 juni 2018 håller Björn Hellman och Jennifer Jarebro i en helt ny kurs som tar upp det nya 6:e kapitlet i miljöbalken (MB).

I MB:s 6:e kapitel finns bestämmelser om miljöbedömningar vid planering av och beslut om planer och program samt verksamheter och åtgärder. Den 1:a januari i år, 2018, trädde ett nytt 6:e kapitel i kraft. Kapitlet har i och med detta fått en helt ny struktur och innehåller en hel del nya begrepp. Denna kurs syftar till att ge en teoretisk och praktisk överblick av det nya regelverket och de förändringar som följt av ikraftträdandet. Kursen har främst fokus på sådana frågor som har betydelse för tekniska konsulter och jurister som är verksamma inom miljörättens samt plan- och byggrättens område.

Som deltagare får du kunskap om:

– En översiktlig genomgång av miljöbedömningar i allmänhet samt bakgrunden till rättsområdet vilken återfinns i EU-rätten.

– En grundlig genomgång av det nya 6:e kapitlet och den nya miljöbedömningsförordningen (2017:966). Genomgången omfattar bl.a. när en miljökonsekvensbeskrivning krävs och vad en sådan ska omfatta (t.ex. recipientutredning utifrån reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten, redogörelse för alternativa lokaliseringar och utformningar, utredningar om buller, m.m.). Genomgången omfattar vidare hur en samrådsprocess går till samt vilka konsekvenser som kan följa av ett bristfälligt samråd eller en ofullständig miljökonsekvensbeskrivning.

– En genomgång av kraven på miljöbedömningar i annan lagstiftning än MB, t.ex. plan- och bygglagen, samt hur sådan annan relevant lagstiftning har påverkats av ikraftträdandet av det nya 6:e kapitlet MB.

–  En redogörelse för relevanta rättsfall.