Real property unit formation

Fastighetsreglering används för ombildning av redan bestående fastigheter. Överlåtelse av mark genom fastighetsreglering är undantagen från stämpelskatt. Fastighetsreglering kan under vissa förutsättningar användas för att tvångsvis överföra mark, en sorts privat expropriation. Regelsystemet är komplicerat och kräver erfarenhet och kunskaper om förfarandet.

Avstyckning är en fastighetsbildningsåtgärd som avser nybildning av fastighet.

Klyvningsinstitutet används för uppdelning av fastigheter som till skilda kvotdelar ägs av flera gemensamt, samägande. En klyvning kan ske mot den andres vilja och det är därför särskilt viktigt att utreda vilket klyvningslaternativ som kan vara tillåtligt enligt en graderingsvärdering. Denna bildar nämligen utgångspunkt för tillåtligen av olika klyvningsalternativ. Är fråga om flera samägda fastigheter föregås klyvningen oftast av en sammanläggning av fastigheterna.

Att inleda en upplösning av ett samägande genom ett klyvningsförfarande kräver såväl ett stort mått av taktik som mycket goda insikter i reglerna om fastighetsbildning liksom insikter i fastighetsvärdering.

Advokatfirman har lång erfarenhet av biträde i olika typer av fastighetsbildningsfrågor.

Contact persons