Limited company law

I alla svenska kommuner finns kommunalt ägda bolag som bedriver kommersiell verksamhet. I större kommuner finns ofta helägda moderbolag som i sin tur äger hel- eller delägda dotterbolag. Bolagens verksamheter styrs både av offentligrättslig och privaträttslig lagstiftning. Advokatfirman biträder regelmässigt kommuner och kommunala bolag i frågor som rör alltifrån bolagsrättsliga styrdokument (t.ex. ägardirektiv, konsortialavtal, bolagsordningar, arbetsordningar och delegationsordningar) till kommersiella avtal (t.ex. överlåtelseavtal, kundavtal, och samarbetsavtal)

Advokatfirman har också erfarenhet av att leda bolagsstämmor i ägarstyrda privata aktiebolag och att biträda aktieägare vid bolagsstämmor i publika aktiebolag. Advokatfirman har även utfört särskilda granskningar enligt s.k. minoritetsskyddsregler i aktiebolagslagen och granskningar på uppdrag av bolagsstyrelser.